Sakrament Bierzmowania

Przez sakrament bierzmowania odrodzeni na chrzcie otrzymują niewysłowiony dar samego Ducha Świętego, który ich umacnia w szczególny sposób.

(Papież Paweł VI)

Sakrament Bierzmowania jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości. Dzięki niemu wierni ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego oraz zobowiązują się, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i czynem oraz do jej obrony (por. KKK 11).

Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem pamiętać, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1285).

 

Imię – patron bierzmowania

Ze względu na fakt istotnego powiązania sakramentu bierzmowania z sakramentem chrztu kandydat do bierzmowania może zachować imię chrzcielne. Zwyczajowo jednak można wybrać imię Świętego Patrona, którego kandydat pragnie naśladować. Nowe imię oznacza "nowego człowieka", świadomego swojej wiary i przynależności do Chrystusa.

Sakrament Bierzmowania - udzielany jest w naszej Parafii każdego roku po uzgodnieniu z ks. Biskupem.

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Bierzmowania:

  • Metryka chrztu,
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej.

Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania uczestniczą w niedzielnych i świątecznych mszach świętych i swoją obecność potwierdzają każdorazowym podpisem kapłana w indeksie,

Jeśli mieszkają poza tutejszą Parafią zgoda od kapłana ze swojej Parafii.

Poniżej zamieszczamy teksty, które wymawiają kandydaci podcza uroczystej mszy udzielenia sakramentu bierzmowania. Należy je przyswoić na pamięć.

Przed homilią następuje dialog Księdza Biskupa z młodzieżą:

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, do postępowania według jej zasad.    /tekst do nauczenia na pamięć/

Wszyscy: Amen.

Po homilii następuje Liturgia Sakramentu i namaszczenie krzyżmem.

Bierzmowani pojedynczo podchodzą do biskupa, ktory zwraca się do każdego:

Biskup: N, przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

Bierzmowany: Amen.

Biskup: Pokój z tobą.

Bierzmowany: I z Duchem Twoim.

Po udzieleniu każdemu sakramentu następuje Liturgia Eucharystyczna.

2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone