Sakramenty

 • Sakrament Chrztu Świętego

  Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

  (Mt 28, 19-20)

  Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy obmyci z grzechu pierworodnego i włączeni do wspólnoty Kościoła. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie. [KKK 1213].

  Chrzest św. w uroczystej formie udzielany jest w naszej parafii na Mszy św. o godz.12.00 w czwarte niedziele miesiąca, w pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz w pierwszy dzień Wielkanocy.

  Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka w kancelarii parafialnej co najmniej dwa tygodnie wcześniej (przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest).

 • Sakrament I Komunii Świętej

  Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże

  (Ewangelia wg św. Marka)

  Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. Chrystus Pan powiedział wyraźnie: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54).

  Kościół otrzymał od Chrystusa jako dar największy Eucharystię. Dlatego troszczy się o to, aby chrześcijanie dobrze rozumieli tajemnicę Eucharystii, świadomie, aktywnie, pobożnie i owocnie w niej uczestniczyli. Czyni to szczególnie podczas przygotowania dzieci do pierwszego, pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Przygotowanie to zmierza do wyrobienia u dzieci postawy dysponującej do właściwego przeżywania Eucharystii. Ważnym elementem tego przygotowania jest też sam przebieg i przeżycie przez dzieci uroczystości pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

 • Sakrament Bierzmowania

  Przez sakrament bierzmowania odrodzeni na chrzcie otrzymują niewysłowiony dar samego Ducha Świętego, który ich umacnia w szczególny sposób.

  (Papież Paweł VI)

  Sakrament Bierzmowania jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości. Dzięki niemu wierni ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego oraz zobowiązują się, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i czynem oraz do jej obrony (por. KKK 11).

  Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem pamiętać, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1285).

 • Sakrament Pokuty

  Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane

  (J 20, 19-23)

  Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą (KKK 1422).

  W naszej parafii Sakrament Pokuty sprawowany jest pół godziny przed każdą Mszą św., w pierwszy piątek miesiąca od godz. 16.30 oraz w czasie rekolekcji wg ustalonego programu.

 • Sakrament Małżeństwa

  Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

  (Mk 10,6-9)

  Przymierze małżeńskie, przez który mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. [KKK 1601]

 • Sakrament Chorych

  Kościół wierzy i wyznaje, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób szczególnie dotkniętych chorobą - namaszczenie chorych. [KKK 1511]

  Namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości. [KKK 1514]

  Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się starość. [KKK 1515]

  Sakramentu namaszczenia chorych kapłani naszej Parafii udzielają w pierwsze piątki miesiąca w domach osób chorych , na Mszy św. w Dzień Chorych 11 lutego oraz w inne dni na prośbę rodziny czy chorego. W nagłych przypadkach Sakrament namaszczenia chorych jest udzielany na każde wezwanie.

2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone