Sakrament Chrztu Świętego

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

(Mt 28, 19-20)

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy obmyci z grzechu pierworodnego i włączeni do wspólnoty Kościoła. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie. [KKK 1213].

Chrzest św. w uroczystej formie udzielany jest w naszej parafii na Mszy św. o godz.12.00 w czwarte niedziele miesiąca, w pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz w pierwszy dzień Wielkanocy.

Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka w kancelarii parafialnej co najmniej dwa tygodnie wcześniej (przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest).

 

Dokumenty potrzebne do Chrztu św.:

 • Akt urodzenia dziecka z USC,
 • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeżeli ślub odbył się poza parafią),
 • Dane o rodzicach chrzestnych,
 • imiona, nazwiska,
 • data i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • wyznanie.

Rodzice chrzestni dziecka mieszkający na terenie innych parafii potrzebują zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić godność rodziców chrzestnych. Zaświadczenie to otrzymuje się w kancelarii parafialnej parafii odpowiadającej aktualnemu miejscu zamieszkania (miejsce zameldowania nie ma znaczenie formalnego – liczy się faktyczny pobyt),

Potwierdzenie odbytej spowiedzi rodziców i rodziców chrzestnych,

Jeżeli dziecko jest zamieszkałe w innej parafii rodzice dostarczają stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania dziecka.

 

Rodzice dziecka

Rodzice, prosząc o chrzest dla swego dziecka, przyjmują na siebie obowiązek wychowania go w wierze. Mają dawać pierwsze świadectwo wiary – słowem i przykładem.

Po udzieleniu Chrztu, rodzice dziecka wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek, zapoczątkowane na Chrzcie, nowe życie rozwijać przez chrześcijańskie wychowanie w rodzinie, nauczyć dziecko modlitwy, posyłać na katechezę, przygotować do Bierzmowania oraz do uczestnictwa w Eucharystii.

 

Rodzice chrzestni

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • Ukończył 16 lat - chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,
 • Jest praktykującym katolikiem - bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii, uczestniczy regularnie we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
 • Jeżeli żyje w związku to musi to być związek małżeński - sakramentalny,
 • Jeżeli jest uczniem to powinien aktualnie uczęszczać na katechizację,
 • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
 • Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 

Chrzestnymi nie mogą być osoby:

 • żyjące w związkach niesakramentalnych (bez ślubu kościelnego),
 • młodzież nie uczestnicząca w katechezie,
 • osoba, która nie przyjęła sakramentu bierzmowania,
 • obojętni religijnie,
 • prowadzący gorszący tryb życia.

Z okazji Chrztu dziecka chrzestni powinni przystąpić do Spowiedzi i Komunii świętej. W przyszłości rodzice chrzestni powinni być także świadkami Bierzmowania swego chrześniaka i uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach jego życia (I Komunia święta, ślub).

Dodatkowo rodzice chrzestni mają towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu dziecka, pomagać, aby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone